Důležité!

Se souhlasem vlády ČR od úterý 4.5.2021 obnovujeme činnost provozovny masážního salonu v režimu 1 na 1!
Jsme připraveni dostát všem hygienickým nařízením a doporučením.
Od návštěvníků budeme muset - dočasně - požadovat nejenom krytí obličeje respirátorem a dezinfekci rukou,
ale i doložení jejich negativity na SARS-CoV-2
. Prosíme, počítejte s tím.

V případě komplikací nebo nemožnosti dodržet sjednaný termín či při potřebě domluvit si termín nový nás informujte s dostatečným předstihem, abychom si mohli smysluplně a účelně upravit své aktuální pracovní plány.
Upřednostňujeme mailovou komunikaci.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Vaše masérka Alena Malovcová

Vážení zákazníci,
připravuji pro Vás nové webové stránky pro pohodlné prohlížení mé prezentace na Vašich mobilních zařízeních. Realizace si vyžádá trochu času a úsilí, proto Vás prosím o dočasnou shovívavost, pokud by snad tyto současné stránky nebyly ve všech ohledech zcela přesné
(poslední aktualizace proběhla v dubnu 2021). Omlouvám se Vám za způsobené komplikace a jsem připravena Vám případné nesrovnalosti objasnit - mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo osobně. Děkuji za pochopení! Malovcová

MASÁŽNÍ SALÓN

PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ VZTAH

Provozovatelem (poskytovatelem) masérských služeb a současně odpovědnou osobou je Alena Malovcová - fyzická osoba samostatně výdělečně činná, podnikající v oboru masérských služeb dle platného živnostenského oprávnění (IČO: 459 38 865) a dalších dokladů osvědčujících její odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem (viz sekce MASÁŽNÍ SALÓN - ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY a sekce ÚVODEM - O MNĚ - ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ a LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY).

Zákazníkem (klientem) se rozumí osoba nebo organizace kupující přímo sobě nebo zprostředkovaně jiné osobě masérskou službu dle aktuální nabídky a ceníku (viz sekce DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB a CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB), která se bude čerpat okamžitě nebo v udané době platnosti.

Spotřebitel je osoba čerpající jednorázově sjednanou a uhrazenou nebo dlouhodobě předplacenou masérskou službu - formou permanentky, kreditní karty nebo dárkového poukazu, a to po předchozí domluvě s provozovatelem. Může - a nemusí - to být osoba totožná se zákazníkem.

Smluvní vztah mezi provozovatelem masérských služeb a zákazníkem či spotřebitelem vzniká zakoupením masérské služby nebo rezervací konkrétního termínu. Zároveň tím - jako projev dobré vůle - zákazník či spotřebitel vyslovuje svůj souhlas s provozními a obchodními podmínkami provozovatele.

KOMUNIKACE

Vzájemná komunikace mezi provozovatelem a zákazníkem či spotřebitelem je možná osobně, telefonicky, hlasovou a textovou zprávou nebo mailem, a to v prostorách masážního salónu po celou provozní dobu (viz sekce MASÁŽNÍ SALÓN - ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ, ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY a PROVOZNÍ DOBA). Je však třeba brát ohled na právě probíhající masáže a případně vyčkat na přestávku mezi jednotlivými ošetřeními, zanechat vzkaz, zprávu, zpáteční kontakt nebo provozovatele zkusit zkontaktovat později.

Mimo provozní dobu je vzájemná komunikace možná pouze telefonicky, hlasovou a textovou zprávou nebo mailem.

Provozovatel vyřizuje veškerou příchozí poštu (kromě skrytých čísel, anonymů a spamů) průběžně a žádá zákazníky či spotřebitele o trpělivost, pokud nebude v jeho možnostech dát jim okamžitou odpověď.

REZERVACE

Termíny návštěv masážního salónu je třeba sjednat s předstihem - v případě volných kapacit je rezervace možná okamžitě nebo i na několik měsíců předem. Objednané termíny jsou vždy oboustranně závazné!

Zrušení nebo změna termínu je možná kdykoliv - nejpozději 1 pracovní den před sjednaným datem (minimálně však 24 h předem).

Při pozdní omluvě (tj. v den konání nebo později) nebo při neomluvené absenci zákazník či spotřebitel zpětně uhradí provozovateli masérských služeb za způsobenou ztrátu jednorázový kompenzační poplatek 200 Kč. Výjimku tvoří pouze osobní zdravotní důvody potvrzené lékařem, vážné rodinné události a náhlé pracovní povinnosti doložené zaměstnavatelem. Nedostaví-li se zákazník či spotřebitel opakovaně na domluvenou návštěvu nebo nebude-li ochoten respektovat dané provozní podmínky, nebude provozovatelem dále objednáván.

Na kompenzační poplatek 200 Kč má nárok i zákazník či spotřebitel, a to v případě, že provozovatel o své vůli na poslední chvíli náhle zruší jeho sjednaný termín bez předem udaného důvodu a bez následného umožnění adekvátní náhrady. Výjimku tvoří pouze osobní zdravotní důvody, vážné rodinné události, náhlé pracovní překážky, havárie (např. porucha kanalizace, výpadek dodávky vody, elektřiny, plynu, ...) a jiné živelné pohromy znemožňující provozovateli masérských služeb dostát svým závazkům.

NÁVŠTĚVA

Čas jednotlivých návštěv masážního salónu je v daný den pouze orientační - v salónu je upřednostňován individuální přístup ke každému zákazníkovi či spotřebiteli, a proto může dojít k nepatrnému posunu začátku či konce ošetření. Kdyby to znamenalo zkrácení nebo naopak prodloužení doby původně vyhrazené pro dané ošetření, bude zákazníkovi či spotřebiteli účtována jenom poměrná část ceny, případně její násobek (dle skutečně odvedené práce).

Dostaví-li se zákazník či spotřebitel na sjednanou návštěvu o své vůli se zpožděním, bude mu poskytnuta služba pouze ve zkráceném rozsahu, skončí v původně domluveném čase a cena mu bude naúčtována v plné výši podle původního ujednání.

Pokud zákazník či spotřebitel přijde na ošetření v nevyhovujícím zdravotním (viz sekce MASÁŽE - KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ), hygienickém či společenském stavu (např. bude-li pod vlivem alkoholu, drog, psychoaktivních, psychotropních, omamných a jiných návykových látek a léků anebo bude-li se chovat či vyjadřovat nevhodným, neslušným a nepřípustným způsobem), bude mu masérská služba odepřena a bude po něm požadována úhrada rovněž v plné výši podle původního ujednání. Současně si tím provozovatel vyhrazuje právo okamžitě a bez jakékoliv náhrady (např. za nedočerpané předplacené služby) ukončit probíhající návštěvu a celý smluvní vztah a napříště tohoto zákazníka či spotřebitele již neobjednávat.

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Při své první návštěvě v masážním salónu, při návštěvě s delším časovým odstupem nebo při změněných požadavcích na masáž bude zákazník či spotřebitel provozovatelem masérských služeb seznámen s průběhem, indikacemi, kontraindikacemi a případnými riziky zvoleného ošetření (viz sekce DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB a MASÁŽE - KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ). Zároveň bude požádán o udělení informovaného souhlasu týkajícího se jeho současného zdravotního stavu a o jeho případnou pozdější aktualizaci, dojde-li u něho ke změnám (v jednom parafovaném vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran).

V případě jakýchkoliv nejasností o vhodnosti absolvování dané masáže - především z hlediska individuálních specifických zdravotních indikací - je potřebné (a mnohdy i nezbytné) předem se poradit a vyžádat si souhlas všeobecného či odborného lékaře. Pokud se zákazník či spotřebitel ze své svobodné vůle rozhodne masáže podstoupit, jasně a jednoznačně tím dává provozovateli svůj výslovný souhlas s ošetřením, čímž na sebe přebírá svou odpovědnost.

Dále bude zákazník či spotřebitel nově dotázán na osobní kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, mail), které budou sloužit výhradně pro zasílání obchodních sdělení a marketingovou komunikaci provozovatele s konkrétním zákazníkem či spotřebitelem - a ten bude požádán o udělení potřebného informovaného souhlasu s evidováním a dalším zpracováváním svých osobních údajů za tímto účelem (v jednom parafovaném vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran).

Každý zákazník či spotřebitel má rovněž nezvratné právo kdykoliv provozovatele požádat o opravu či doplnění svých údajů nebo svůj informovaný souhlas odvolat (tzn. "být zapomenut" nebo "vymazán") - jen je třeba, aby o to požádal písemně. Bude mu vyhověno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení žádosti. Výjimku tvoří údaje na dokladech, které jsou součástí účetní a daňové evidence provozovatele nebo které slouží jako důkazní prostředky (např. pro obhajobu a uplatnění právních nároků nebo výkonu veřejné moci) - ty podléhají jiným právním předpisům a zákonným lhůtám.

Po ukončení vzájemné spolupráce (smluvního vztahu) se zákazníkem či spotřebitelem budou všechny údaje a dokumenty provozovatelem uchovávány po dobu 1 roku - z důvodu eventuálního budoucího obnovení obchodního kontaktu - a poté budou smazány. Doklady, které obsahují osobní údaje zákazníka či spotřebitele a zároveň jsou součástí účetní a daňové evidence provozovatele nebo slouží jako důkazní prostředky budou archivovány ještě
5-10 let (podle své důležitosti) a teprve poté budou bezpečně zlikvidovány (zkartovány).

Veškeré komunikační kanály budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k možnému úniku dat a zprávy obsahující citlivé osobní údaje (např. o stavu předplacených financí) budou zaheslovány. Se všemi získanými údaji bude zacházeno ve zvláštním režimu, který odpovídá nakládání s osobními údaji a její ochraně - přesně jak stanovuje zákonná povinnost vyplývající z aktuálně platné legislativy v rámci ČR a EU (viz "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" č. 2016/679 - GDPR - účinnost od 25.5.2018, "Nový občanský zákoník" č. 89/2012 Sb. - účinnost od 3.2.2012, novelizace od 1.1.2018, "Živnostenský zákon" č. 455/1991 - účinnost od 15.11.1991, novelizace od 3.1.2018, "Zákon o účetnictví" č. 563/1991 Sb. - účinnost od 31.12.1991, novelizace od 1.1.2018, "Zákon o daních z příjmu" č. 586/1992 Sb. - účinnost od 18.12.1992, novelizace od 1.1.2018 a další zákonná nařízení), ve znění pozdějších předpisů.

(Poznámka: U nezletilých osob mladších 18 let je nutné si před ošetřením vyžádat informované souhlasy příslušného zákonného zástupce nebo zodpovědné pečující osoby.)

ÚHRADA

U všech provozovatelem nabízených masérských ošetření - masážních technik, masáží, zábalů, peelingů - a u odborných masérských konzultací je cena účtována za úkon a osobu, u zájmových masérských kurzů pak za úkon a skupinu osob. Jejich rozsah (ošetřované tělesné partie), množství, čas (průměrná doba potřebná na provedení 1 ošetření, 1 konzultace nebo 1 kurzu) a cena jsou přesně uvedeny v aktuálně platném ceníku (viz sekce CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB).

Za masérské služby se obvykle platí hotově, a to před nebo bezprostředně po uskutečnění masérského ošetření, odborné masérské konzultace nebo zájmového masérského kurzu. Pouze u zájmových masérských kurzů se navíc předem vybírá nevratná záloha 200 Kč (na přípravu studijních materiálů, které zákazník či spotřebitel na kurzu obdrží). Ta je při uskutečnění masérského kurzu odečtena od celkové ceny kurzovného a zákazník či spotřebitel pak provozovateli masérských služeb doplatí jen zbylý cenový rozdíl - nejpozději v den konání kurzu.

Po předchozí domluvě lze vystavit fakturu a masérské služby uhradit bezhotovostně - převodem na bankovní účet provozovatele masérských služeb.

Platba platební kartou, ani platebními poukázkami, není momentálně možná.

(Poznámka: Zákonná povinnost účtování elektronické evidence tržeb - EET - pro podnikatele provozující řemesla a služby byla Ústavním soudem prozatím zrušena. Dle rozhodnutí vlády ČR nastane nejdříve v průběhu roku 2019 nebo později.)

PŘEDPLATNÉ

Masážní salón nabízí možnost předplacení masérských služeb formou permanentky, kreditní karty nebo dárkového poukazu, a to na konkrétní jméno osoby, která bude masérské služby skutečně čerpat.

Permanentky jsou účtovány systémem 5 + 1 ošetření zdarma. Úhradu je nutné uskutečnit předem, nejpozději však v den čerpání 1. masáže ze sjednaného cyklu 6 stejných ošetření. Přesné částky jsou rozepsány v aktuálně platném ceníku (viz sekce CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB).

Kreditní karty nejsou finančně nijak limitovány - lze si předplatit libovolnou hodnotu a případný cenový rozdíl předplacených a skutečně vyčerpaných masérských služeb posléze doplatit. Pro úhradu kreditu je možné využít i přefinancování ze zaměstnaneckých fondů (např. z FKSP) nebo z jiných forem služebních finančních benefitů.

Dárkové poukazy se vystavují v libovolné předem uhrazené hodnotě nebo v libovolném předem sjednaném počtu, délce či kombinaci různých druhů prováděných masážních technik, masáží, zábalů, peelingů nebo konkrétních, provozovatelem nabízených dárkových masážních balíčků, případně též odborných masérských konzultací a zájmových masérských kurzů.

Všechny předplacené masérské služby lze čerpat (jednorázově nebo postupně) pouze nepeněžní formou, tj. masérským ošetřením, konzultací nebo kurzem. V závislosti na množství objednaných masérských služeb a předpokládané frekvenci návštěv je platnost předplatného 3-6 měsíců od data vystavení a uhrazení. V ojedinělých případech se dá dojednat její prodloužení - zákazník či spotřebitel o to ale musí provozovatele požádat ještě před uplynutím doby platnosti. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel. Nevyčerpanou částku, ani její část, nelze zákazníkovi ani spotřebiteli zpětně proplatit v hotovosti. Po uplynutí doby platnosti permanentky propadá hodnota nevyčerpané částky ve prospěch provozovatele masérských služeb. Výjimku tvoří pouze dlouhodobé osobní zdravotní důvody potvrzené lékařem, dlouhodobé vážné rodinné události a dlouhodobé změněné pracovní povinnosti doložené zaměstnavatelem, které jsou na překážku v dočerpání dříve sjednaných masérských služeb.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Svým vstupem do provozovny zákazník či spotřebitel vyjadřuje svůj pasivní souhlas se zde platnými pravidly a zavazuje se je respektovat

  • nechovat či nevyjadřovat se nevhodným, neslušným a nepřípustným způsobem
  • zdržovat se nehygienického chování (není mu zde dovoleno kouřit, konzumovat alkohol, drogy, psychoaktivní, psychotropní, omamné a jiné návykové látky a léky - kromě léků životně a zdravotně nezbytných)
  • dodržovat zásady ochrany zdraví, pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik
  • dbát pokynů provozovatele či jiné oprávněné osoby.

Na provozovnu je zamezen vstup všem nepovolaným osobám a zvířatům, s výjimkou psů nevidomých osob a psů speciálně vycvičených pro doprovod osob s těžkým zdravotním postižením.

Provozovatel masérských služeb neručí za ztrátu osobních a jiných cenných věcí, které by zákazník či spotřebitel zanechal bez dozoru mimo prostor provozovny.

REKLAMACE

V případě, že bude mít zákazník či spotřebitel vážné výhrady vůči provozovateli masérských služeb nebo proti jeho konkrétním pochybením, které může hodnověrně doložit, má právo podat reklamaci. Musí tak ale učinit bezodkladně a písemně, a to nejprve na adresu provozovatele. Oprávněnost reklamace bude provozovatelem posouzena a zákazníkovi či spotřebiteli bude podáno vysvětlení. V případě uznání předmětu stížnosti mu bude také vrácena celá nebo alikvotní část předtím uhrazené částky (dle závažnosti reklamovaného problému). O výsledcích jednání bude vyhotoven písemný záznam (v jednom parafovaném vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran).

V extrémně sporných případech, kdy nebude možné dojít k vzájemné shodě, bude stížnost postoupena k prošetření vyšší instanci - příslušnému orgánu dohledu (Živnostenskému úřadu, Finančnímu úřadu nebo České obchodní inspekci). Ukáže-li se stížnost bezpředmětnou, budou náklady na její projednání (včetně ušlého zisku provozovatele) vymáhány po stěžovateli, tedy po zákazníkovi či spotřebiteli.

ÚČINNOST

Výše uvedené provozní a obchodní podmínky nabývají své platnosti a účinnosti dnem 25.5.2018.

Provozovatel tímto svým zákazníkům či spotřebitelům děkuje za jejich přečtení a respektování.

| Nahoru |

| Adresa a dopravní spojení | Odpovědná osoba a kontakty | Aktuální informace | Provozní doba |

ÚVODEM ** O MNĚ ** VZDĚLÁNÍ ** STUDIUM ** LICENČNÍ DIPLOMY, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY ** ŽIVNOSTENSKÁ OPRÁVNĚNÍ ** PRAXE
AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÉ MASÉRSKÉ SLUŽBY ** POUŽÍVANÉ PŘÍPRAVKY (ZNAČKY TĚLOVÉ KOSMETIKY) ** DOPORUČENÁ LITERATURA ** MASÁŽNÍ SALÓN
ADRESA A DOPRAVNÍ SPOJENÍ ** UPOZORNĚNÍ ** ORIENTACE ** GPS ** PARKOVÁNÍ ** MHD ** ODPOVĚDNÁ OSOBA A KONTAKTY ** ** WEB ** MAIL ** TELEFON
PROVOZNÍ DOBA ** VOLNO / ZAVŘENO ** PROVOZNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY ** SMLUVNÍ VZTAH ** KOMUNIKACE ** REZERVACE ** NÁVŠTĚVA ** INFORMOVANÝ SOUHLAS
ÚHRADA ** PŘEDPLATNÉ ** OSTATNÍ USTANOVENÍ ** REKLAMACE ** ÚČINNOST ** CENÍK MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** ZÁKLADNÍ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** PODROBNÝ SAZEBNÍK ** MASÁŽNÍ TECHNIKY A MASÁŽE
ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** SPECIÁLNÍ KOMBINOVANÁ OŠETŘENÍ ** INTUITIVNÍ OŠETŘENÍ
REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE ** RELAXAČNÍ MASÁŽE ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** DRUHY MASÉRSKÝCH SLUŽEB ** REKONDIČNÍ MASÁŽE ** ŠVÉDSKÁ KLASICKÁ MASÁŽ ** SPORTOVNÍ MASÁŽ ** TĚHOTENSKÁ MASÁŽ
SENIORSKÁ MASÁŽ ** DĚTSKÁ MASÁŽ ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ TECHNIKY A MASÁŽE ** BREUSSOVA MASÁŽ ** MĚKKÉ TECHNIKY A MÍČKOVÁNÍ ** MOXOVÁNÍ
BAŇKOVÁNÍ ** GUA-SHA ** DORNOVA METODA ** JEMNÉ MOBILIZACE ** SLOUPKOVÁ KOREKČNÍ TERAPIE A PLOVOUCÍ TECHNIKA ** MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ DRENÁŽ
ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ ** REFLEXNÍ ZÓNOVÁ MASÁŽ ** KINEZIOLOGICKÝ TAPING ** REVITALIZAČNÍ A HARMONIZAČNÍ MASÁŽE
ŠPANĚLSKÁ ČAKROVÁ MASÁŽ ** MASÁŽ DRAHÝMI KAMENY ** ESENCIÁLNÍ ENERGETICKÁ MASÁŽ ** ANTISTRESOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ
JAPONSKÁ ZEN-SHIATSU MASÁŽ ** JAPONSKÁ AMMA MASÁŽ VSEDĚ ** INDICKÁ CHAMPI MASÁŽ ** ÁJURVÉDSKÁ MARMA MASÁŽ ** ČÍNSKÁ THUINA MASÁŽ
RELAXAČNÍ MASÁŽE ** AROMA MASÁŽ ** HAVAJSKÁ LOMI-LOMI MASÁŽ ** MASÁŽ HORKÝMI LÁVOVÝMI KAMENY
MASÁŽ BYLINNÝMI, SOLNÝMI, RÝŽOVÝMI A KOKOSOVÝMI MĚŠCI ** BALNEOTERAPEUTICKÉ ZÁBALY A PEELINGY ** DÁRKOVÉ MASÁŽNÍ BALÍČKY
REKONDIČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** ZDRAVOTNĚ-REGENERAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** REVITALIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** HARMONIZAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK
RELAXAČNÍ MASÁŽNÍ BALÍČEK ** MASÉRSKÉ KURZY A PORADENSTVÍ ** ZÁJMOVÉ MASÉRSKÉ KURZY ** PORADENSTVÍ V OBORU MASÉRSKÝCH SLUŽEB
MASÁŽE ** DOTEKY A MASÁŽE ** HISTORIE A SOUČASNOST MASÁŽÍ ** KONTRAINDIKACE MASÁŽÍ ** DOPORUČENÍ PŘED A PO MASÁŽI
DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ** DOPORUČENÍ PŘI REDUKCI TĚLESNÉ HMOTNOSTI ** ANATOMIE LIDSKÉHO TĚLA ** LIDSKÉ TĚLO ** KOSTRA ** SVALY
NERVY ** KREV ** MÍZA ** DÝCHÁNÍ ** TRÁVENÍ ** VYLUČOVÁNÍ ** ŽLÁZY ** KŮŽE ** ROZMNOŽOVÁNÍ ** BIOENERGIE LIDSKÉHO TĚLA ** AURA ** NÁDÍ
PRÁNA ** ELEMENTY ** MERIDIÁNY ** ČAKRY ** KUNDALINÍ ** AROMATERAPIE ** KRYSTALOTERAPIE
OČISTNÉ A OCHRANNÉ AFIRMACE PRO OZDRAVENÍ TĚLA, MYSLI A DUŠE ** CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ ** CVIČENÍ PRO HARMONIZACI ORGANISMU
CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ A DRŽENÍ TĚLA ** CVIČENÍ PRO EFEKTIVNÍ PROTAŽENÍ A POSÍLENÍ HYBNÝCH SVALŮ
CVIČENÍ PRO ÚČINNÉ FORMOVÁNÍ POSTAVY ** FOTOGALERIE ** BANNER ** LOGO ** QR CODE